نرم افزار اندرویدی SCID-5

      SCID-5-CV مصاحبه بالینی ساختار یافته برای اختلالات DSM-5 در حوزه اختلالات روان شناختی نیز مانند تمامی حوزه ای درمان، تشخیصی مهمترین رکن درمان محسوب می شود. این امر موجب شد تا برای نخستین بار در کشور پروژه ترجمه و تبدیل DSM-5 به نرم افزار اندرویدی به زبان فارسی را انجام دهم. این اطلاعت بیشتر دربارهنرم افزار اندرویدی SCID-5[…]

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.